คาถาบูชาครู

นะโม ๓ จบ

กล่าวไตรสรณคม (พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ ฯ)

แล้วตั้งจิตอธิษฐานรำลึกถึงคุณพระพุทธเจ้า พระธรรมเจ้า พระสังฆเจ้า ขอให้มาเป็นที่พึ่งอันประเสริฐ ว่าคาถาบูชาพระ คือ พุทธะบูชา มหาเตวะชันโต ธัมมะบูชา มหาปัญญะวันโต สังฆะบูชา มหาโภคะวะโห ติโลกกะเสฏฐัง อภิปูชะยามิ ฯ

แล้ว ชุมุนมเทวดา รำลึกถึงคุณครูอุปัชฌาย์อาจารย์ให้มาช่วยเกื้อหนุนให้สำเร็จสมความประสงค์ แล้วว่าคาถาบูชาครูต่อไป

ยะมะหังครูอาจาริยัง สะระณังคะโต

อิมินาสักกาเรนะ ครูอาจาริยัง อภิปูชะยามิ

ทุติยัมปิ ยะมะหังครูอาจาริยัง สะระณังคะโต

อิมินาสักกาเรนะ ครูอาจาริยัง อภิปูชะยามิ

ตะติยัมปิ ยะมะหังครูอาจาริยัง สะระณังคะโต

อิมินาสักกาเรนะ ครูอาจาริยัง อภิปูชะยามิ

วันทิตตะวาสุคะตังนาถัง พุทธัญจะ ธัมมัญจะ สังฆัญจะสาธุกัง นะโมพุทธายะ

ทิพพะมันตานัง ปะวักขามิ ยะถาพะลังปัญจะอักขรานิชาติ นะโมพุทธายะ วันทะติฯ

นะมัสสิตวา อิสีสิทธิโลกะนาถัง อะนุตตะรัง อิสีจะพันธะนังสาตรา อะหังวันทามิตัง อิสิสิทธิเวสสะฯ

วันทิตวาอาจาริยังครูปาทัง อันตะรายังวินาสสันติ สัพพะกัมมังประสิทธิเมฯ

มะ อะอุ อะทิกะมูลัง ตรีเทวานังมหาศาสตรา อุอุ อะอะ มะมะ มันตา อุอะสะวา (อุสาอาวา) มหามันตัง ฯ

มะอะอุ โลปะเก เยยยัง อังการะเสวะราชิโน ตรีอักขรานิ ชาตานิ อุณาโลมาปะนะชายะเต นะโมพุทธายะ สัตถุโน (พุทโธ) ฯ

องการพินทุนาถัง อุปปันนัง(อุปปันนานัง)พราหมมาสะหะปะตินามัง อาทิ กัปเป สุอาคะโต ปัญจะปะทุมังทิสะวา นะโมพุทธายะ วันทะนัง ฯ

สิโรเมพุทธะเทวัญจะ นะลาเตพรหมาเทวะตา หะทะยังนารายะกัญเจวะ ทะเวหัตเถจะปะระเมสุรา ปาเทวิษณุกัญเจวะ สัพพะกัมมาประสิทธิเมฯ

สิทธิกิจจัง สิทธิกังมัง สิทธิการะยะตะถาคะโต สิทธิเตโช ชะโยนิจจัง สิธิลาโภ นิรันตะรัง สัพพะกัมมังประสิทธิเม ฯ

พุทธังวันทิตวา ข้าพเจ้าขอไหว้ซึ่งพระพุทธคุณณัง

ธัมมังวันทิตวา ข้าพเจ้าขอไหว้ซึ่งพระธรรมคุณณัง

สังฆังวันทิตวา ข้าพเจ้าขอไหว้ซึ่งพระสังฆคุณณัง

อนึ่งข้าพเจ้าขออาราธนาคุณพระพุทธเจ้า คุณพระธรรมเจ้า คุณพระสังฆเจ้า

อีกทั้งคุณบิดามารดา คุณอุปัชฌาย์ คุณครูบาอาจารย์

คุณพระฤาษีนารอด คุณพระฤาษีนาไลย คุณพระฤาษีหน้าวัว

คุณพระฤาษีตาไฟ คุณพระฤาษีประไลยโกฏ คุณพระฤาษีกัสสป

คุณพระฤาษีไกรภพ คุณพระฤาษีทัศมงคล คุณพระภรตมุนีฤาษีเทวา

ทั้งเพชรฉลูกัน และนักสิทธิ์วิทยา อีกทั้งพระนางธรณี พระคงคา พระเพลิง

พระพาย พระอิศวรผู้เป็นเจ้าฟ้า เธอมาประสิทธิพระพรชัยให้แก่ข้าฯ

ข้าฯจะขออัญเชิญเทพยดาทั้งหลายทั่วพื้นปฐพีดล พระฤาษีทั้ง ๑๐๘ ตน

บันดาลดลด้วยสรรพพสิทธิ์วิทยา พระครูพา พระครูเฒ่า ครูพักและครูอักษร

สถาพรกรรมสิทธิ์แก่ข้าฯในการบัดนี้เทอญฯ

อิติปิโสภะคะวา ข้าพเจ้าขออันเชิญสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาอยู่เหนือเกล้าเหนือผม

ขอเชิญพระพรหมมาอยู่เบื้องบ่าซ้าย

เชิญพระนารายณ์มาอยู่เบื้องบ่าขวา

ขอเชิญนางพระคงคามาเป็นน้ำลาย ขอเชิญพระพายมาเป็นลมปาก

ขอเชิญพญานาคมาเป็นสร้อยสังวาน ขอเชิญพระกาฬมาเป็นดวงใจ

ข้าพเจ้าจะทำสิ่งใด(ระับุกิจที่จะทำ) ภูติใดพรายใดอย่าได้มาเบียดเบียนบีฑาอย่าได้

ประมาทพาดพรั้งขออันเชิญครูเเต่หนหลังพระฤาษีทั้ง 108 องค์

เดชะ คุณครูบาธิยายอันเลิสล้ำคุณครูผู้อยู่ในถ้ำจงมาช่วยอวยพระพรชัยประสิทธิ์ให้ แก่ข้าฯ

พุทธังประสิทธิ์ มหาประสิทธิ์

ธัมมังประสิทธิ มหาประสิทธิ์

สังฆังประสิทธิ มหาประสิทธิ์ฯ[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]